Những người bạn biết sẽ rất có thể là một tài liệu tốt hơn cho một dự án nhóm nghiên cứu lâu dài với những vấn đề chính mà hầu hết họ phải đối