Thêm vào câu chuyện kỷ niệm ấy.. chúng ta tưởng nên trích cái đoạn tài liệu Ngục Nhất Tề thư. Còn 8 ngày nữa thì hết năm Quý Sửu ..1013.. họ Trịnh đang ở