Trịnh đem lòng kính mộ ngay buổi hội diện đầu tiên.. vì nhận thấy cả nhà cụ Phương Chính Như.. từ cha đến con đều thiết tha yêu đất và hết sức hăng hái