Ông Chinh Nham đọc nhiều tân thư.. được nhiều tư tưởng mới kích thích giác ngộ.. nhận xét tình hình thế giới và thời cục đất nhà.. thấy rằng thanh niên Lạc Vĩnh lúc