Khi anh chỉ cách đánh bài vegas cho mọi người , A-háp đột ngột bắt chuyện anh, mà không có ít tất cả các lưu ý đến những gì ông có trong tay; nhưng