đánh bài không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà

Không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà lập kế hoạch sự kiện cân nhắc đầu tiên tự tìm thấy khi suy nghĩ về việc trở thành một CMP là liệu bây giờ có đúng thời điểm để thực hiện bước nhảy vọt hay không. Theo một số cách, CIC sẽ xác định điều này cho bạn – có một số lượng kinh nghiệm tối thiểu mà một người lập kế hoạch phải có để đủ điều kiện tham gia chương trình. (Trang web của CIC liệt kê tất cả các bằng cấp.) Nhưng theo nhiều cách, đó cũng là một quyết định cá nhân.

 đánh bài không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà

đánh bài không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà.

Tiffany Vroman là một quản lý dịch vụ ăn uống và công ước ở Orlando, Florida. Cô đã làm việc trong các sự kiện trong hơn bảy năm và gần đây đã hoàn thành quá trình trở thành một CMP. Đối với cô, quyết định để có được chứng nhận kế hoạch sự kiện là một cái gì đó cô biết cô đã sẵn sàng cho. “Đó là một cam kết thời gian và bạn thực sự phải muốn làm điều đó”, cô nói cờ bạc, đánh bài.

Leave a Reply